Self Service

Die 8 Besten Interdental Pinsel im Jahr 2023 [laut Bewertungen und 46 Experten]

Walter R
Written by Walter R

Welkom bij ons blog over de ‘Bestes Interdental Pinsel’! In dit artikel zullen we je alles vertellen wat je moet weten over deze kleine maar essentiële tandheelkundige hulpmiddelen. Of je nu een tandarts, mondhygiënist of gewoon iemand bent die zijn mondgezondheid serieus neemt, interdentale borstels zijn een must-have in elke dagelijkse mondverzorgingsroutine. Ze helpen om moeilijk bereikbare ruimtes tussen de tanden grondig te reinigen en zo tandplak en bacteriën te verwijderen die anders tot tandvleesproblemen en gaatjes kunnen leiden.

Maar met zoveel verschillende merken en soorten op de markt, kan het lastig zijn om de beste optie te vinden. Gelukkig hebben wij al het werk voor je gedaan en hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de ‘Bestes Interdental Pinsel’. Lees verder om erachter te komen welke producten onze topkeuzes zijn en waarom ze zo effectief zijn in het behouden van een gezonde glimlach.

Führung

Bestes Interdental Pinsel : Eine vollständige Kaufberatung

Best Interdental Pinsel: A Complete Buying Guide Maintaining oral hygiene is essential for overall health, and one of the most important aspects of oral care is interdental cleaning. Regular brushing often fails to reach the tight spaces between teeth, where food particles and bacteria can accumulate. To effectively clean these areas, interdental brushes, also known as interdental pinsels, are highly recommended. In this blog post, we will provide a complete buying guide for choosing the best interdental pinsel. 1. Size and Shape: Interdental pinsels come in various sizes and shapes to suit different mouth sizes and tooth gaps.

It’s crucial to choose the right size that fits comfortably between your teeth without causing any discomfort or pain. Generally, interdental brushes with smaller bristle heads are suitable for tight spaces, while larger ones work well for wider gaps. 2. Bristle Material: The material used for the bristles is an essential factor to consider when purchasing an interdental pinsel. Look for brushes with soft bristles made from high-quality materials like nylon or Tynex. Soft bristles ensure gentle cleaning without causing any damage to your gums or teeth. 3.

Handle Design: The handle design plays a significant role in ease of use and maneuverability during interdental cleaning. Opt for a brush with an ergonomic handle that provides a firm grip and allows easy access to hard-to-reach areas at the back of your mouth. 4. Wire Coating: Some interdental brushes have wire coatings designed to protect your gums from potential injury during cleaning. These coated wires offer extra safety by minimizing the risk of accidental scratches or bleeding. 5. Packaging and Storage: Consider purchasing interdental brushes that come with their own protective case or packaging for hygienic storage when not in use.

This will help maintain cleanliness and prevent contamination before each use. 6. Brand Reputation: When buying any dental care product, it is important to choose a reputable brand known for producing high-quality products. Look for brands that have been recommended by dentists or have positive customer reviews. 7. Price: Interdental pinsels are available at various price points. While it’s tempting to go for the cheapest option, remember that quality should be a priority.

.

Was ist Interdental Pinsel?

What is Interdental Brush? Maintaining good oral hygiene is essential for a healthy mouth and a beautiful smile. While brushing your teeth twice a day and flossing regularly are crucial steps in oral care, sometimes they may not be enough to clean those hard-to-reach spaces between your teeth. This is where interdental brushes come into play. Interdental brushes, also known as interproximal brushes or interdental toothbrushes, are small, specially designed brushes that clean the spaces between your teeth where regular toothbrush bristles cannot reach. These brushes have small bristles attached to a handle, which allows for easy maneuverability and effective cleaning. So, what makes interdental brushes different from traditional toothbrushes? The main difference lies in their size and shape. Unlike regular toothbrushes that have a larger head with longer bristles, interdental brushes have a smaller head with shorter bristles.

This design enables them to access tight spaces between teeth without causing any discomfort or gum damage. Using an interdental brush is simple and straightforward. Here’s how you can incorporate it into your daily oral care routine: 1. Choose the right size: Interdental brushes come in various sizes to fit different gaps between teeth. It’s important to select the appropriate size that best fits your interdental spaces. 2. Insert gently: Insert the brush into the space between your teeth using a back-and-forth motion.

Be gentle while doing so to avoid any injury to your gums. 3. Clean thoroughly: Once inserted, move the brush back and forth several times to remove plaque and debris stuck between your teeth. 4. Rinse after use: After each use, rinse the brush under running water to remove any residual particles. 5. Replace when necessary: Just like regular toothbrushes, interdental brushes wear out over time. Replace them once they become frayed or every 1-2 weeks. Using interdental brushes has several benefits for your oral health.

They help prevent the buildup of plaque, reduce the risk of gum disease, and contribute to fresher breath. Moreover, they can be especially useful for individuals with braces or dental implants, as these devices often create additional spaces that require extra cleaning. When selecting an interdental brush, it’s essential to choose a quality product from a reputable brand. Look for brushes with a comfortable grip and bristles made of durable materials.

Warum sollten Sie ein gutes Interdental Pinsel kaufen?

Waarom zou je een goede interdentale rager moeten kopen? Een goede mondhygiëne is essentieel voor het behoud van een gezond gebit en tandvlees. Het poetsen van je tanden alleen is niet voldoende om alle voedselresten en bacteriën tussen je tanden te verwijderen. Daarom is het belangrijk om interdentale reinigingstechnieken toe te passen, zoals het gebruik van een interdentale rager. Een interdentale rager, ook wel bekend als een interdentaal borsteltje of tandenborstel, wordt gebruikt om de ruimtes tussen je tanden grondig te reinigen. Dit helpt bij het verwijderen van plaque en voedselresten die anders kunnen leiden tot tandbederf, tandvleesontsteking en andere mondgezondheidsproblemen. Maar waarom zou je investeren in een goede kwaliteit interdentale rager? Hier zijn een paar redenen: 1. Effectieve reiniging: Een goede interdentale rager heeft borstelharen die stevig genoeg zijn om plaque en vuil effectief te verwijderen, maar tegelijkertijd zacht genoeg zijn om je tandvlees niet te beschadigen.

Goedkope ragers hebben vaak zwakkere haren die snel buigen of uit elkaar vallen, waardoor ze minder effectief zijn in het schoonmaken van de moeilijk bereikbare plekken tussen je tanden. 2. Duurzaamheid: Hoogwaardige interdentale ragers gaan langer mee dan goedkopere alternatieven. Ze zijn gemaakt van duurzame materialen en hebben stevige handvatten die niet gemakkelijk breken of losraken. Hierdoor hoef je minder vaak een nieuwe rager te kopen, wat uiteindelijk kostenbesparend kan zijn. 3. Comfort: Een goede interdentale rager is ergonomisch ontworpen om comfortabel in je hand te liggen tijdens het reinigen van je tanden.

Verschillende soorten Interdental Pinsel

Verschillende soorten interdentale borstels Een goede mondgezondheid is essentieel voor een stralende glimlach en een algemeen gevoel van welzijn. Naast het poetsen van je tanden is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de ruimtes tussen je tanden, waar tandplak en voedselresten zich kunnen ophopen. Interdentale borstels, ook wel bekend als interdentale ragers of interdentale brushes, zijn ontworpen om deze moeilijk bereikbare gebieden schoon te maken en te verzorgen. In deze blog zullen we kijken naar verschillende soorten interdentale borstels die beschikbaar zijn op de markt. 1. Traditionele interdentale borstels: Deze borstels lijken qua uiterlijk op kleine flesjes met een dunne steel en stevige borstelharen aan het uiteinde.

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten om tegemoet te komen aan de verschillende ruimtes tussen de tanden. Traditionele interdentale borstels zijn ideaal voor mensen met regelmatige tussenruimtes tussen hun tanden. 2. Conische ragers: Dit type interdentale borstel heeft taps toelopende haren die gemakkelijk in smalle openingen passen. Ze werken goed voor mensen met variërende ruimtes tussen hun tanden. 3.

Cilindrische ragers: Deze borstels hebben rechte haren die gelijkmatig verdeeld zijn rondom de cilindervormige kop. Ze zijn geschikt voor mensen met grotere tussenruimtes tussen hun tanden. 4. Zachte interdentale borstels: Voor mensen met gevoelig tandvlees of parodontitis zijn zachte interdentale borstels een goede keuze. Ze hebben zachtere haren die het tandvlees niet irriteren, maar nog steeds effectief zijn in het verwijderen van plaque en voedselresten. 5.

Functies om te overwegen bij het kopen van een Interdental Pinsel

Features to Consider When Buying an Interdental Brush Maintaining good oral hygiene is essential for overall health, and one crucial aspect of it is interdental cleaning. While regular brushing and flossing are important, they may not be sufficient to clean the hard-to-reach areas between your teeth. This is where interdental brushes come in handy. These small, flexible brushes are designed to reach those tight spaces and remove plaque and food particles effectively. If you’re considering purchasing an interdental brush, here are some features to consider before making your decision. 1.

Brush Size: Interdental brushes come in various sizes to accommodate different gaps between teeth. It’s important to choose a size that fits snugly but comfortably between your teeth without causing any discomfort or pain. You may need different sizes for different areas of your mouth, so it’s wise to opt for a set that includes multiple brush sizes. 2. Bristle Material: The bristles on an interdental brush should be soft and gentle on your gums while still being able to remove plaque effectively. Look for brushes with high-quality nylon bristles as these tend to be both durable and gentle on the gums. 3.

Handle Design: A good handle design can greatly enhance your experience while using an interdental brush. Look for handles that are ergonomic, easy to grip, and provide good control during use. Some handles even come with anti-slip features or extendable options for better maneuverability. 4. Bendable Neck: Opting for an interdental brush with a bendable neck allows you to adjust the angle of the brush head according to your needs. This flexibility ensures that you can reach all areas comfortably and effectively clean around dental work such as braces or bridges. 5.

Hygiene Features: Keeping your interdental brush clean is crucial for maintaining oral hygiene standards. Look for brushes with protective caps or cases that keep the brush clean and prevent bristle deformity. Additionally, some brushes come with antimicrobial coatings that inhibit bacterial growth on the brush head. 6. Ease of Use: Interdental brushes should be easy to use for both beginners and experienced users. Consider brushes with user-friendly features, such as color-coded handles or replaceable brush heads, which make it easier to identify and replace worn-out brushes. 7.

Brand Reputation: When purchasing any oral care product, it’s essential to consider the reputation of the brand.

Hoe kies je de juiste Interdental Pinsel?

Interdental brushes, also known as interproximal brushes or interdental pinsels, are essential tools for maintaining good oral hygiene. These small brushes are designed to clean the spaces between your teeth where regular toothbrushes cannot reach. By effectively removing plaque and food particles from these hard-to-reach areas, interdental brushes help prevent gum disease and cavities. However, with so many options available in the market, choosing the right interdental brush can be a daunting task. Here are some tips to help you choose the right interdental pinsel: 1. Size matters: Interdental brushes come in various sizes to fit different gaps between teeth.

It is crucial to select a brush that fits comfortably into the space without causing any discomfort or pain. If you are unsure about the size, consult your dentist or dental hygienist for guidance. 2. Consider your teeth spacing: Some people have tight gaps between their teeth, while others have wider spaces. The choice of an interdental brush depends on your unique dental anatomy. For narrow spaces, opt for brushes with smaller bristle diameters, whereas wider gaps may require larger bristle diameters. 3.

Bristle stiffness: Interdental brushes come in different bristle stiffness levels – from soft to firm. The choice of bristle stiffness depends on your gum health and personal preference. If you have sensitive gums or gum recession, go for softer bristles to avoid irritation. 4. Handle design: The handle design plays a significant role in ensuring effective cleaning and ease of use. Look for handles that provide a comfortable grip and allow easy maneuverability around all teeth surfaces. 5.

Quality matters: Invest in high-quality interdental brushes from reputable brands or those recommended by dental professionals. Low-quality brushes may not last long or provide optimal cleaning results. 6. Seek professional advice: If you are uncertain about which interdental brush to choose, consult your dentist or dental hygienist. They can assess your oral health and provide personalized recommendations based on your specific needs. 7. Replace when necessary: Interdental brushes, like regular toothbrushes, wear out over time.

Replace them as soon as you notice frayed or worn-out bristles to ensure effective cleaning. Remember, interdental brushes are meant to complement your regular brushing and flossing routine, not replace them entirely.

Heeft u een Interdental Pinsel nodig en waarom?

Wie heeft nodig ”Interdentale borstels”? Heb je ooit gehoord van interdentale borstels? Misschien niet, maar deze kleine hulpmiddelen kunnen een groot verschil maken in je mondgezondheid. Interdentale borstels, ook wel bekend als interdentale ragers of interdental pinsel, zijn kleine borsteltjes die speciaal zijn ontworpen om tussen je tanden en kiezen te reinigen. Ze kunnen worden gebruikt in aanvulling op of ter vervanging van flosdraad. Nu vraag je je misschien af: wie heeft er eigenlijk interdentale borstels nodig? Welnu, vrijwel iedereen kan baat hebben bij het gebruik ervan. Hier zijn een paar groepen mensen die met name profiteren van het gebruik van interdentale borstels: 1. Mensen met ruimtes tussen hun tanden: Als je merkt dat er ruimtes zitten tussen je tanden en kiezen, dan is de kans groot dat voedseldeeltjes zich daar ophopen en moeilijk te bereiken zijn met een gewone tandenborstel.

Interdentale borstels kunnen helpen om deze ruimtes effectief schoon te maken en zo de vorming van tandplak en tandsteen te verminderen. 2. Mensen met orthodontische apparaten: Als je beugels of andere orthodontische apparaten hebt, weet je waarschijnlijk hoe lastig het kan zijn om ze schoon te houden. Tandenborstels kunnen vaak niet goed tussen de draden en brackets komen, waardoor er gemakkelijk etensresten achterblijven. Interdentale borstels zijn hierbij een geweldige aanvulling, omdat ze gemakkelijk tussen de beugelonderdelen kunnen komen en zo een grondige reiniging mogelijk maken. 3. Mensen met tandvleesproblemen: Tandvleesaandoeningen zoals gingivitis en parodontitis worden vaak veroorzaakt door de ophoping van tandplak en bacteriën tussen de tanden en kiezen.

Die 8 Besten Interdental Pinsel im Jahr 2023 [laut Bewertungen und 46 Experten]

1

Ouligay 2 Stück Einbüschelbürste Tuft Zahnbürste Einbüschelzahnbürste Weich Büschelzahnbürste Interdental Zwischenraum Bürste Tuft Toothbrush Kleine Weich Zahnbürste Für Zahnspange

Ouligay 2 Stück Einbüschelbürste Tuft Zahnbürste Einbüschelzah...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Deze Einzelbüschel tandenborstel is ontworpen met een goed afgeronde borstelkop in combinatie met een enkele bos haar en een gemakkelijk vast te houden handvat. Deze tandenborstel voor beugels biedt betere toegang tot moeilijk bereikbare gebieden in uw mond, reinigt uw tanden effectief en beschermt uw tandvlees. Gemaakt van hoogwaardige nylonharen, zijn de borstels stevig en compact maar toch zacht voor uw tandvlees. De slanke haren kunnen de tanden effectief reinigen, zelfs als ze worden ondergedompeld in heet water, waardoor de tandenborstel niet gemakkelijk vervormt. Het smalle ontwerp van de borstelkop maakt het mogelijk om openingen tussen het binnenste van uw tanden en tandvlees te reinigen. De trimtandenborstel reinigt voorzichtig doorbrekende tandjes langs de rand van het tandvlees, rondom vaste beugels en de kleine borstelkop komt bij moeilijk bereikbare gebieden achterin de kiezen, wat ervoor zorgt dat er geen voedselresten achterblijven. Deze interdentale borstels zijn geschikt voor de meeste mensen, zoals mensen met onregelmatige tanden, mensen met beugels, mensen met kleine monden, ouderen etc., en ook geschikt voor orthodontische behandeling, dentale vertakkingen en implantaten.

Bovendien is deze Einzelbüschel-tandenborstel ook geschikt om het gebit van huisdieren schoon te maken. Deze tandenborstel voor moeilijk bereikbare plekken is licht en compact, en zeer gemakkelijk mee te nemen, of u nu thuis bent, op het werk of op reis. De beschermkap van de Einzelbüschel tandenborstel zorgt ervoor dat de borstelkop schoon blijft na gebruik. Plaats eenvoudigweg de beschermkap erop.

Functies

 • The trim toothbrush gently cleans erupting teeth along the gum line, around and on fixed braces, and small brush head gets at the difficult areas behind the back molars, which can make sure no food debris are left behind.
 • Hochwertiges MaterialTuft Zahnbürste ist aus hochwertigen Nylonborsten, robuste, kompakte Borsten, die weich sind und Ihr Zahnfleisch nicht verletzen
 • Die schlanken Borsten können die Zähne effektiv reinigen, auch wenn sie in heißem Wasser eingeweicht werden, ist die Weisheitszahnbürste nicht leicht zu verformen.
 • Außerdem ist die Einzelbüschelzahnbürste auch für die Reinigung der Zähne von Haustieren geeignet.
 • Einzelbüschel-DesignDie Endbüschel-Zahnbürste ist mit einem gut abgerundeten Bürstenkopf in Kombination mit einem einzelnen Büschel und einem leicht zu haltenden Griff entworfen, und diese Zahnspangen-Zahnbürste bietet einen besseren Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen in Ihrem Mund, die Ihre Zähne effektiv reinigt und Ihr Zahnfleisch schützt.
 • Bequem zu lagernDiese Zahnlückenbürste ist leicht und kompakt, und sehr einfach zu tragen, ob Sie zu Hause, bei der Arbeit oder auf Reisen sind; Die Schutzkappe der Endbüschel-Zahnbürste kann sicherstellen, dass der Bürstenkopf sauber ist, nach der Verwendung, dann setzen Sie die Schutzkappe auf; Hinweis: Wenn es eine leichte Gabelung der Borsten gibt, wird es den normalen Gebrauch nicht beeinträchtigen.
 • Better cleaning effectsThe single tuft toothbrush head narrows gaps between the inside of your teeth and gums
 • Breite AnwendungenDiese Interdentalbürsten sind für die meisten Menschen geeignet, wie Menschen mit unregelmäßigen Zähnen, Menschen mit Zahnspangen, Menschen mit kleinen Mündern, das Gebiss älterer Menschen usw., und auch geeignet für kieferorthopädische Behandlung, Zahnverzweigungen und Implantate
2

4 Stücke Handzahnbürsten,Zahnbürste Mittel, Zahnbürsten, Toothbrush,Zahnbürste Single Kompakt Interdental Zwischenraum Bürste zur Detail Reinigung

4 Stücke Handzahnbürsten,Zahnbürste Mittel, Zahnbürsten, Toothb...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Unsere Produkte sind 4 kieferorthopädische Zahnbürsten in den Farben Weiß, Grün, Orange und Himmelblau. Jede Farbe ist im Set enthalten, sodass Sie für jede Person in Ihrer Familie oder Freundeskreis eine Zahnbürste haben. Mit einer ausreichenden Menge von 4 getufteten Zahnbürsten können Sie sie täglich verwenden und bei Bedarf einfach austauschen. Das Produkt besteht aus hochwertigem Material und die Borsten bestehen aus 0,15 mm Nylon. Das Einzelbüschel-Design ermöglicht es der Zahnbürste, schwer zugängliche Bereiche des Mundes effektiv zu reinigen.

Der abgerundete Bürstenkopf sorgt für Komfort während des Gebrauchs und der griffige Griff erleichtert das Halten der Zahnbürste. Die Vorteile dieses Produkts liegen nicht nur in seinem Design, sondern auch in seiner Funktionalität. Der leicht zu greifende Griff ermöglicht eine einfache Handhabung und das sanfte Bürsten kann das Zahnfleisch schonend massieren, wodurch die Möglichkeit von Zahnfleischbluten verringert wird. Mit unseren kieferorthopädischen Zahnbürsten erhalten Sie nicht nur ein praktisches Set für den täglichen Gebrauch, sondern auch ein Produkt mit hoher Qualität und innovativem Design. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Zähne sauber und gesund bleiben!.

Functies

 • Unsere Produkte: 4 kieferorthopädische Zahnbürsten, weiß, grün, orange, himmelblau, eine für jede Farbe, vier im Set.
 • Produktvorteile: Leicht zu greifender Griff, sanftes Bürsten kann das Zahnfleisch sanft massieren und die Möglichkeit von Zahnfleischbluten verringern.
 • Ausreichende Menge: 4 getuftete Zahnbürsten in 4 verschiedenen Farben, ausreichende Menge für den täglichen Gebrauch und Ersatz, Sie können sie auch mit Familie und Freunden teilen, keine Sorge mehr, Zahnbürsten zu vergessen.
 • Einzelbüschel-Design: Der abgerundete Bürstenkopf kombiniert mit dem Einzelbüschel und dem griffigen Griff, diese ultraweiche Büschel-Zahnbürste kann schwer zugängliche Bereiche des Mundes besser reinigen.
 • Produktmaterial: S
 • Das Borstenmaterial ist 0,15 mm Nylon.
3

160pcs Interdental Pinsel Zahnstocher Weiche Silikonzahnnicks(160pcs,blau)

160pcs Interdental Pinsel Zahnstocher Weiche Silikonzahnnicks(160pc...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Unsere interdentalen Pinselzahnstocher sind die perfekte Ergänzung zu Ihrer Zahnbürste, um Ihren Mund vollständig zu schützen und Ihre Zahngesundheit aufrechtzuerhalten. Mit ihrem doppelt geendeten Design entfernen sie effektiv Lebensmittelreste und Plaque aus schwer erreichbaren Stellen. Hergestellt aus hochwertigem Poly-Griff-Vinyl-elastischem TPR-Material bieten unsere interdentalen Pinselzahnstocher eine komfortable und sichere Reinigung der Zähnespalten. Sie sind langlebig und ermöglichen es Ihnen, Ihre Zähne gründlich zu reinigen, um Karies und anderen Mundproblemen vorzubeugen. In jedem Paket erhalten Sie 160 Stück interdentale Pinselzahnstocher, die für den täglichen Gebrauch ausreichen. Zusätzlich wird eine praktische Aufbewahrungsbox mitgeliefert, um die Zahnstocher einfach zu verstauen und zu schützen. So können Sie sie bequem überallhin mitnehmen. Unsere interdentalen Pinselzahnstocher sind ideal zum Entfernen von Plaque von schwierig zugänglichen Stellen wie Zwischenräumen oder Wurzelbifurkationen.

Verwenden Sie einfach eine Bürste mit geeigneter Form und reiben Sie sie hin und her, um Plaque effektiv zu entfernen. Mit unserem Produkt können Sie sicher sein, dass Ihr Mund sauber und gesund bleibt. Bei Fragen stehen Ihnen unser Service-Team gerne zur Verfügung. Wir bieten Ihnen einen professionellen und zufriedenstellenden Kundenservice. Bestellen Sie jetzt unsere interdentalen Pinselzahnstocher und erleben Sie eine verbesserte Mundhygiene!.

Functies

 • [After-Sales] Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns, unser Service-Team bietet Ihnen einen professionellen und zufriedenstellenden Service.
 • [Was Sie erhalten] Das Paket enthält 160 Stück interdentaler Pinselzahnstocher, die für Ihren täglichen Gebrauch ausreichen.Es ist mit einer Aufbewahrungsbox ausgestattet, die Zahnstocher leicht zu tragen und zu schützen ist.
 • [Gutes Material] Aus Premium -Poly -Griff -Vinyl -elastischer TPR -Material kann unser interdentaler Pinsel Zahnstocher die Zähnespalten reinigen und die Mundgesundheit aufrechterhalten.
 • [Doppelendes Design] Mit doppelt geendeten Design wird es effektiv von Lebensmitteln und Plaque entfernen.Es ist komfortabel und sicher als Ergänzung zu Ihrer Zahnbürste, um Ihren Mund zu schützen.
 • [Praktisch] zum Entfernen von Plaque von schwierigen bis zu Selbstverzählten und interdentalen Räumen.Verwenden Sie eine interdentale Bürste aus geeigneter Form und reiben Sie sie hin und her, um die Plaque aus der Wurzelbifurkation zu entfernen.
4

TePe Interdental Brush, Original, Yellow, 0.7 mm/ISO 4, 8pcs, plaque removal, efficient clean between the teeth, tooth floss, for narrow gaps

TePe Interdental Brush, Original, Yellow, 0.7 mm ISO 4, 8pcs, plaqu...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Ontdek ons hoogwaardige tandverzorgingsproduct – de kunststof gecoate draad. Met zijn originele, extra zachte of gebogen ontwerp is het perfect voor het reinigen van moeilijk bereikbare ruimtes tussen uw tanden. De draad is bedekt met een speciale kunststofcoating die zacht is voor uw tandvlees en glazuur, terwijl het toch effectief verwijdert tandplak en voedselresten. Wat dit product echt onderscheidt, is de gebruikersvriendelijke handgreep.

Het ergonomische ontwerp maakt het gemakkelijk vast te houden en te manoeuvreren, waardoor u volledige controle heeft tijdens het reinigen van uw interdentale ruimtes. Onze kunststof gecoate draad biedt niet alleen een superieure reiniging, maar ook een comfortabele ervaring. Het zorgt voor minimale irritatie aan uw tandvlees en minimaliseert het risico op letsel tijdens gebruik. Kies vandaag nog voor ons hoogwaardige tandverzorgingsproduct en geniet van een grondige reiniging van uw interdentale ruimtes. Een gezonde mondhygiëne begint immers bij de juiste tools!.

Functies

 • Hochwertiges Zahnpflegeprodukt
 • Benutzerfreundlicher Griff
 • Kunststoffbeschichteter Draht
 • Original, extraweich oder abgewinkelt
 • Zur Reinigung der Zahnzwischenräume
5

12 Stück Tuft Zahnbürste, Einbüschelbürste Zahnbürste Kleine Zahnbürste Getuftet Bürste Weich Büschelzahnbürste Trimm Zahnbürste Single Interdental Zwischenraum Bürste

12 Stück Tuft Zahnbürste, Einbüschelbürste Zahnbürste Kleine Z...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Textuur en grootte: Interspace tandenborstels zijn gemaakt van sterke, compacte borstelharen die zacht zijn en je tandvlees niet zullen beschadigen. Deze borstelharen hebben een goede elasticiteit, beschadigen niet snel en kunnen lang worden gebruikt. Zachte tandenborstels zijn ongeveer 4,5 inch / 11,5 cm lang. Goede reinigingscapaciteit: Deze enkele tuft-tandenborstel zorgt ook voor een gezondere mond. Het werkt goed bij het reinigen van uw mondholte om te voorkomen dat uw tanden beschadigd raken.

Bovendien verwijdert het afzettingen tussen de tandinterdentale ruimtes en helpt het bloedend tandvlees te stoppen. Voor moeilijk bereikbare gebieden: De kleine conische borstelkop maakt de handtandenborstel ideaal voor nauwkeurige reiniging rond implantaten, orthodontische apparaten, kronen, bruggen en andere moeilijk bereikbare plaatsen. Breed toepasbaar: Deze enkele tandenborstel is geschikt voor mensen met een kleinere mond, voor iemand die beugels draagt, voor ouderen, kinderen die beginnen met het verliezen van hun melktanden en voor iemand met onregelmatige tanden en verstandskiezen. De tandenborstels zijn ook geschikt voor het reinigen van de tanden van huisdieren. Enkel tuft-ontwerp: Deze ultrazachte getufte tandenborstel heeft een afgeronde borstelkop, gecombineerd met een enkele tuft en een gemakkelijk vast te houden handvat. Hierdoor biedt het verbeterde toegang tot moeilijk bereikbare gebieden in de mond.

Functies

 • Breite Anwendung: Diese einzelne Zahnbürste ist geeignet für Menschen, die einen kleineren Mund haben, für jemanden, der Zahnspangen trägt, für ältere Menschen, Kinder, die anfangen, ihre Babyzähne zu verlieren und für jemanden, der unregelmäßige Zähne und Weisheitszähne hat
 • Ein-Büschel-Design: Diese ultraweiche, getuftete Zahnbürste verfügt über einen abgerundeten Bürstenkopf, kombiniert mit einem einzigen Büschel und einem leicht zu haltenden Griff und bietet einen verbesserten Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen im Mund.
 • Für schwer erreichbare Bereiche: Der kleine einzelne konische Bürstenkopf macht die Handzahnbürste ideal für die präzise Reinigung um Implantate, kieferorthopädische Geräte, Kronen, Brücken und andere schwer erreichbare Stellen.
 • Texture and size: interspace toothbrushes are made of strong, compact bristles that are soft and won’t hurt your gums; these bristles have good elasticity, do not damage easily, and can be used for a long time; soft toothbrushes are about 4.5 inches /11.5 cm long.
 • Es funktioniert gut bei der Reinigung Ihrer Mundhöhle, um zu verhindern, dass Ihre Zähne beschädigt werden; Außerdem entfernt es Ablagerungen zwischen den Zahnlücken und hilft Zahnfleischbluten zu stoppen.
 • Gute Reinigungskapazität: Diese Einzelbüschel-Zahnbürste sorgt auch für einen gesünderen Mund
 • Die Zahnbürsten eignen sich auch zur Reinigung von Haustierzähnen.
Zusammenhängende Posts::
6

VIKSAUN 200 Stück Interdentalbürste, Weiche Silikon adaptive Interdentalbürste, Zahnstocher Zahnreinigung Zwischenräume, Tragbarer Dual-Use Zahnseide Stick für Reiniger Werkzeug (Orange)

VIKSAUN 200 Stück Interdentalbürste, Weiche Silikon adaptive Inte...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Beschrijving: Met de aankoop van onze Interdentale Floss Sticks ontvangt u een ruime hoeveelheid van 200 stuks, inclusief een handige opbergdoos. Deze sticks zijn ideaal om stofvrij en beschermd te bewaren. De overvloedige hoeveelheid is perfect voor dagelijks gebruik in het gezin of tijdens reisnoodgevallen. Onze Interdentale Floss Sticks zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. Ze zijn vervaardigd uit eetbaar PP-materiaal en voedselveilig TPE-materiaal, waardoor ze niet giftig en onschadelijk zijn. Het wegwerpdesign maakt ze comfortabel en veilig in gebruik. Het dubbelzijdige ontwerp van de sticks biedt een betere werking.

Aan één uiteinde bevindt zich een elastische interdentale borstel met een zachte rubberen borstelkop die handig is om uw tanden schoon te maken. De borstelpunt is intrekbaar en kan diep tussen uw tanden komen. Aan het andere uiteinde bevindt zich een witte harde punt in tandenstoker-ontwerp, wat handig is om restjes aan de randen van uw tanden te verwijderen. De draagbare afmeting van deze floss sticks maakt ze klein, compact en praktisch. De opbergdoos kan gemakkelijk in uw tas of zak worden geplaatst, zodat u altijd voor uw tandverzorging kunt zorgen, zelfs onderweg. Deze veelzijdige floss sticks hebben verschillende toepassingen.

Ze reinigen niet alleen uw tanden, maar kunnen ook effectief tandheelkundige apparaten schoonmaken. Ze kunnen gemakkelijk in nauwe ruimtes doordringen om grondig te reinigen. Dit helpt u bij het behouden van een gezonde mondhygiëne en draagt ​​bij aan een positief persoonlijk imago.

Functies

 • Vielseitige Anwendungen: Dieser weiche Zahnstocher ist klein und flexibel, er kann nicht nur die Zähne reinigen, sondern auch effektiv Zahngeräte reinigen; er kann leicht in den engen Spalt zur Reinigung eindringen; hilft Ihnen, ein gesundes orales und gutes persönliches Bild zu erhalten.
 • Reichliche Menge: Sie erhalten 200 Stück Interdentalseide-Sticks mit einer Aufbewahrungsbox, die bequem für Sie sind, um Staub aufzubewahren und abzuschirmen, ausreichende Menge, kann den täglichen Gebrauch von Familien oder Reisenotfällen erfüllen.
 • Hochwertige MaterialienInterdentalbürsten sind aus essbarem PP-Material und lebensmittelechtem TPE-Material, ungiftig und harmlos, Einweg-Design, bequem und sicher zu verwenden.
 • Ein Ende ist eine elastische Interdentalbürste, und der weiche Gummibürstenkopf ist praktisch, um die Zähne zu reinigen; die Bürstenspitze ist zusammenziehbar und kann tief in die Zähne gehen
 • Doppelköpfiges Design: Die Kombination beider Enden hat eine bessere Wirkung
 • Am anderen Ende ist der weiße harte Schwanz Zahnstocher-Design, was bequem ist, um die Randrückstände zu reinigen.
 • Tragbare Größe: Dieser Zahnseide-Stick ist klein, kompakt und praktisch, die Aufbewahrungsbox kann in Ihrer Tasche oder Tasche platziert werden, sehr bequem zu tragen, wenn Sie unterwegs sind, immer um Ihre Zähne kümmern.
7

TePe Compact Tuft Einbüschelbürste Zahnbürste mit rundem Bürstenkopf für eine gründliche Mundreinigung auch bei Implantaten oder Prothesen farblich, Sortiert, 1 stück (1er Pack)

TePe Compact Tuft Einbüschelbürste Zahnbürste mit rundem Bürste...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

Deze compacte speciale borstel is ideaal voor patiënten met implantaten, vaste beugels, tandkronen of voor het reinigen van bruggen. Dankzij de ronde opstelling van de borstelharen en het compacte ontwerp kunnen moeilijk bereikbare plekken in de mond gemakkelijk worden gereinigd. De kleine borstel heeft zachte maar toch stevige haren die zorgen voor optimale toegankelijkheid. Bovendien kan de hoek van de gepatenteerde bosborstel naar wens worden aangepast om de mondhygiëne nog efficiënter te maken, dankzij de flexibele hals.

Het wordt aanbevolen om langs de tandvleesrand te reinigen om tandplak grondig te verwijderen en een goede bescherming tegen cariës te garanderen. Ook ideaal voor het reinigen van protheses. Inclusief: 1 x 1 Compact Tuft bosborstel klein, ronde borstel van TePe / Gemaakt in Zweden.

Functies

 • Zusätzlich kann der Winkel der patentierten Einbüschelbürste nach Belieben optimiert werden, um die Zahnhygiene noch effizienter gestalten zu können – dazu dient der biegsame Bürstenhals
 • Durch rund angeordnete Borsten in einem kompakten Design eignet sich diese Spezialbürste vor allem für Patienten mit Implantaten, festen Zahnklammern, Zahn Kronen oder zur Brücken Reinigung
 • Empfohlen wird eine Reinigung entlang des Zahnfleischrandes, um Plaque nachhaltig zu entfernen und den nötigen Kariesschutz sicherzustellen / Ideal auch für Prothesereinigung
 • Lieferumfang: 1 x 1 Compact Tuft Büschelbürste klein, runde Bürste von TePe / Made in Sweden
 • Die Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen im Mund ist mithilfe der besonders kleinen Bürste und ihren weichen – aber dennoch stabilen – Borsten gewährleistet
8

TePe InterDental Pinsel, grün, 10 Packungen (80 Bürsten)

TePe InterDental Pinsel, grün, 10 Packungen (80 Bürsten)...
Wij verdienen een commissie als u een aankoop doet, zonder extra kosten voor u.

Beschrijving

De ‘TePe Interdentale borstels, Groen’ zijn een must-have voor iedereen die een perfecte mondhygiëne nastreeft. Deze interdentale borstels zijn ontworpen om moeilijk bereikbare plaatsen tussen de tanden grondig te reinigen en plaque effectief te verwijderen. Met hun groene kleur hebben deze borstels een gemiddelde grootte en zijn ze geschikt voor mensen met normale interdentale ruimtes. De fijne haren van de borstelkop zorgen voor een zachte maar toch grondige reiniging, zonder het tandvlees te beschadigen. De TePe Interdentale borstels zijn eenvoudig in gebruik.

Het handvat is ergonomisch ontworpen voor een comfortabele grip, waardoor u gemakkelijk toegang heeft tot alle delen van uw gebit. Deze borstels kunnen ook flexibel worden gebogen om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen. Bovendien zijn de TePe Interdentalbürsten gemaakt van hoogwaardige materialen die duurzaamheid garanderen. U kunt erop vertrouwen dat deze borstels lang meegaan en u keer op keer de beste resultaten bieden. Kies vandaag nog voor de ‘TePe Interdentalbürsten, Grün’ en geniet van een frisse adem en gezonde tandvlees!.

Functies

 • TePe Interdentalbürsten, Grün

Beste Interdental Pinselmerken

About the author

Walter R

Walter R